StudyPoint

Ochrana osobných údajov portálu StudyPoint


Studypoint.app je internetový portál "marketplace", prevádzkovaný OZ StudyPoint, Družstevná 48, 90872, Závod, Slovenská Republika, IČO 53 625 226 ďalej len prevádzkovateľ.

Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov-GDPR), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

 2. Na účely používania služby portálu používateľom, najmä vkladanie dokumentov, ale taktiež pre možnosť vytvárania odporúčaných dokumentov, cielenej reklamy, ankiet a automaticky vygenerovaných správ pre používateľov, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje (interne, medzi zamestnancami portálu StudyPoint) používateľa alebo osobné údaje poskytované používateľom (študentom vysokých škôl) pri užívaní portálu (e-mail, informácie o štúdiu (škola, fakulta, odbor), ip adresa, popisné a fakturačné údaje u platieb). Napríklad, pri nahrávaní dokumentov môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. Ide o údaje viditeľné napríklad v záhlaví dokumentu, v popise dokumentu a obsahu dokumentu. Poskytnuté osobné údaje sú viditeľné pre ostatných používateľov portálu StudyPoint.app. V prípade, že si používateľ neaktualizuje svoj profil hneď po prihlásení, portál StudyPoint bude zobrazovať e-mail používateľa, cez ktorý sa používateľ prihlásil, napr. pri dokumentoch, ktoré na portál používateľ nahral, a to dovtedy, pokiaľ si používateľ svoj profil aktualizuje. Prihlásením na portál používateľ udeľuje OZ StudyPoint nevýhradné, celosvetové, trvalé a bezplatné autorské právo na výkon všetkých autorských práv a práv na publicitu vo vzťahu k názvu a logu univerzity používateľa na účely reklamy a publikovania produktov a služieb OZ StudyPoint, na tejto webovej stránke, v zoznamoch používateľov a v marketingových materiáloch OZ StudyPoint.

 3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej používateľ používa služby portálu, a ktorej zmluvnou stranou je používateľ, ako subjekt osobných údajov.

 4. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec podmienok 2. a 3., ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

 5. Ak sa používateľ na portál StudyPoint.app prihlási prostredníctvom externých strán, napríklad sociálných sietí (Facebook, Google), pri spracovaní osobných dát budú použité zásady o ochrane osobných údajov týchto externých strán. Externou stranou je vnímaná aj služba Stripe, ktorá zaisťuje platby. V tomto prípade, je používateľ povinný sa riadiť zásadami o ochrane osobných údajov tejto spoločnosti. Za zneužitie dát treťou stranou StudyPoint nenesie zodpovednosť. V neposlednom rade môže prevádzkovateľ poskytnúť osobné údaje aj stranám a to napríklad právnikom alebo súdnym úradníkom v prípade nutnosti, teda ak to vyžaduje zákon alebo právny predpis.

 6. Používateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré StudyPoint ponúka.

 7. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti (napríklad Facebook, Google) môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno alebo e-mailovú adresu) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o produktoch a službách, ktoré vás zaujímajú. Taktiež môžu byť informácie použité na analýzy a optimalizáciu portálu.

 8. Všetky informácie o vložených dokumentoch, e-mailoch, a ostatných informáciách o používateľoch, taktiež platobné údaje a faktúry sú archivované po dobu troch rokov.

 9. Práva súvisiace s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov má dotknutá osoba tieto práva:

  • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

   Na niektoré účely môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v súlade s GDPR aj bez súhlasu tejto dotknutej osoby. Ak je na niektorý účel potrebný explicitný súhlas dotknutej osoby, a prevádzkovateľovi bol osobou poskytnutý, dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. To znamená, že portál StudyPoint.app prestane spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ to nebude vyžadovať iný dôvod. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe iného právneho základu, než je súhlas dotknutej osoby.

  • Právo žiadať opravu alebo doplnenie osobných údajov

   V prípade, že sa údaje dotknutej osoby zmenia, alebo táto dotknutá osoba zistí, že sú neaktuálne, či neúplné, dotknutá osoba má právo požadovať ich doplnenie, alebo opravu.

  • Právo požadovať obmedzenie spracúvania

   Dotknutá osoba má právo požadovať obmedzenie spracúvania, ak sa domnieva, že údaje sú nesprávne, alebo že je spracúvanie protizákonné, ale namiesto ich vymazania požadujete len obmedzenie ich použitia. V takom prípade portál StudyPoint.app údaje stále ukladá, ale ďalej ich nespracováva.

  • Právo vzniesť námietku

   V prípade, že sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa na účely priameho marketingu má táto dotknutá osoba právo podať námietku proti takému spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedenom právnom základe v rozsahu v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku je potrebné podať prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ nesmie osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, alebo jej právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.

  • Právo na prístup k osobným údajom

   V rámci práva na prístup k osobným údajom dotknutej osoby môže táto dotknutá osoba požiadať prevádzkovateľa o informácie, či spracúva Vaše osobné údaje a v prípade, že áno aj informácie o účeloch spracúvania, kategórii údajov, príjemcoch údajov a predpokladanej dobe spracúvania. V takom prípade prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu jej osobných údajov, ktoré spracúva. Tieto informácie sa poskytujú v bežnej elektronickej podobe.

  • Požadovať vymazanie osobných údajov

   Právo požadovať vymazanie osobných údajov znamená možnosť požiadať prevádzkovateľa, aby vymazal všetky osobné údaje dotknutej osoby zo svojich informačných systémov, aj zo systémov všetkých svojich sprostredkovateľov a všetkých záloh. V niektorých prípadoch však uplatnenie práva dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov nemá prednosť pred zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa, ktorou je viazaný. Ide o situácie, kedy je prevádzkovateľ povinný na základe zákonom stanovenej povinnosti spracúvať osobné údaje po dobu stanovenú zákonom (napr. vedenie účtovníctva). V takom prípade prevádzkovateľ v rámci uplatnenia tohto práva dotknutej osoby vymaže len údaje na ktoré sa táto zákonom stanovená povinnosť nevzťahuje. Prevádzkovateľ je povinný na žiadosti dotknutej osoby o uplatnenie svojich práv odpovedať bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca.

 10. Používateľ má právo požadovať informácie o uložených osobných údajoch. V prípade, že sa používateľ rozhodne vymazať svoj účet na portáli StudyPoint.app, môže tak urobiť a to tak, že kontaktuje portál so žiadosťou o vymazanie účtu. Používateľ môže taktiež požiadať o upravenie alebo vymazanie svojich osobných údajov a to znova cez portál StudyPoint.app. Z technických dôvodov môžu byť osobné údaje po odstránení ešte viditeľné niekoľko dní. Portál StudyPoint.app je povinný zaručiť dostupnosť údajov. Je preto možné, že odstránené údaje zostanú v zálohovacom systéme obmedzenú dobu. Informácie však nebudú verejne dostupné.

Prevádzkovateľ si týmto dovoľuje uistiť všetky subjekty , ktorých osobné údaje spracúva, že portál StudyPoint.app, ktorý sa zúčastňuje na spracúvaní údajov je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie spracúvaných osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané automaticky. Tieto zásady je možné upraviť, a to v prípade, že sa body zásad o ochrane osobných údajov zmenia, a to kedykoľvek. V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto zásad, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese support@studypoint.app.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia od 27/03/21.


Cookies


Toto je vyhlásenie o cookies OZ StudyPoint (ďalej len „StudyPoint“ alebo „my“). Tu vysvetľujeme, akým spôsobom používame súbory cookie a porovnateľné techniky na našej webovej stránke (https://studypoint.app/) (ďalej len „webstránka“).

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača, smartfónu alebo iného zariadenia, keď navštívite našu webstránku. Súbory cookies nám pomáhajú fungovať, analyzovať a prispôsobovať webstránku. Súbory cookies si pamätajú údaje z vašej predchádzajúcej návštevy webových stránok, aby stránka fungovala lepšie a zobrazovala pre vás relevantnejšie informácie. Používame tiež porovnateľné techniky, ako sú Web Beacons a Pixels. Využívame súbory cookies prvej strany (nami umiestnené súbory cookies) a súbory cookies tretích strán (súbory cookies umiestnené inými).

Súbory cookies nám neumožňujú prístup k vášmu počítaču, smartfónu alebo inému zariadeniu, ani nám neumožňujú prístup k iným informáciám, ako sú tie, na ktoré ste nám dali povolenie. Svoj webový prehliadač môžete upraviť tak, aby odmietal súbory cookies prvej alebo tretej strany. Vo výsledku je možné, že naše webové stránky už nebudú plne funkčné.

Druhy cookies

Funkčné cookies. Tieto súbory cookies sú potrebné na dodanie vami požadovanej služby, napríklad na zapamätanie vašich prihlasovacích údajov.

SlužbaCookieDoménaTrvaniePopis
Hotjar. Službu Hotjar používame preto, aby sme lepšie porozumeli potrebám našich používateľov a optimalizovali náš web. Hotjar je technologická služba, ktorá nám pomáha lepšie pochopiť skúsenosti našich používateľov (napr. Koľko času trávia na ktorých stránkach, na ktoré odkazy sa rozhodnú kliknúť, čo používatelia robia a nepáčia sa im atď.), Čo nám umožňuje budovať a udržujeme naše služby pomocou spätnej väzby od používateľov. Ďalšie informácie nájdete v časti „O Hotjar“ na webových stránkach Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar_hjAbsoluteSessionInProgress.hotjar.com30 minútTento súbor cookie nastavuje Hotjar a používa sa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je indikátor True / False nastavený súborom cookie.
_hjIncludedInSessionSample.www.studypoint.app30 minútTento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar o tom, či je tento návštevník zahrnutý do vzorkovania údajov definovaného denným limitom relácie na vašom webe.
_hjid.hotjar.com365 dníCookies Hotjar, ktoré sa nastavia, keď zákazník prvýkrát vstúpi na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie sa pri následných návštevách toho istého webu bude pripisované rovnakému ID používateľa.
_hjFirstSeen.hotjar.comReláciaToto je nastavené na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá skutočnú / nepravdivú hodnotu, čo naznačuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar uvidel tohto používateľa. Používa sa na nahrávanie filtrov na identifikáciu nových relácií používateľa.
Google Analytics. Službu Google Analytics používame na meranie a analýzu toho, ako sa používajú naše webové stránky. Tieto informácie používame na zlepšenie našich služieb. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy_ga.hotjar.comTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.
_gid.hotjar.comTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.
_ga.studypoint.appTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.
_gid.studypoint.appTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics, ktorá slúži na rozlíšenie používateľov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Informácie zhromaždené súbormi cookie môžu obsahovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu. V takom prípade sa na spracovanie týchto osobných údajov vzťahuje naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré si môžete prečítať vyššie.

Zmeny a doplnenia

Toto vyhlásenie o cookies bolo naposledy aktualizované 7. apríla 2021. Toto vyhlásenie o cookies môžeme kedykoľvek zmeniť. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať vyhlásenie o cookies. Ak dôjde k podstatným zmenám v tomto vyhlásení o cookies, v tomto prípade bude nasledovať jasné upozornenie.

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o súboroch cookies, kontaktujte nás na adrese support@studypoint.app.