StudyPoint

Podmienky využívania služieb portálu StudyPoint


StudyPoint.app je internetový portál ,,marketplace,, prevádzkovaný OZ StudyPoint, Družstevná 48, 90872, Závod, Slovenská Republika, IČO 53 625 226 ďalej len prevádzkovateľ.

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom portálu StudyPoint.app, a taktiež aj medzi používateľmi navzájom.

Používateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v súlade s týmito obchodnými podmienkami využíva portál StudyPoint.app (ďalej len používateľ).

StudyPoint je internetový portál, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ v sieti internet (na adrese www.studypoint.app/) zabezpečuje prevádzkovanie verejného elektronického trhoviska - "marketplace" prístupného používateľom služby StudyPoint.app, určeného na nahrávanie, vyhľadávanie a sťahovanie študijných materiálov za úhradu alebo zadarmo. Portál primárne vznikol na zjednodušenie štúdia študentom vysokých škôl pomocou vytvorenia virtuálneho miesta, ktoré bude združovať tieto študijné materiály.

Tranzakcie na portáli StudyPoint.app sú uskutočňované prostredníctvom služby Stripe. StudyPoint ako prevádzkovateľ portálu si účtuje províziu 20% zo sumy každého stiahnutého dokumentu.

Používateľ môže využívať portál StudyPoint.app hneď ako sa zaregistruje. Odoslaním registrácie používateľ vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Používateľ je povinný pri registrácii vyplniť údaje správne a pravdivo, a tieto údaje v prípade potreby aktualizovať. Používateľ berie na vedomie, že vyplnením nesprávnych údajov môže dôjsť k znefunkčneniu niektorých automatických procesov portálu StudyPoint.app. 

Používateľ sa prihlasuje prostredníctvom e-mailu alebo externých strán (Facebook a Google). V prípade registrácie prostredníctvom externých strán, používateľ súhlasí so zásadami o ochrane osobných údajov týchto externých strán (viac nájdete na stránke ochrany osobných údajov). Externou stranou je vnímaná aj služba Stripe, ktorá zaisťuje platby. V tomto prípade, je používateľ povinný sa riadiť zásadami o ochrane osobných údajov tejto spoločnosti. Po prihlásení používateľ môže aktualizovať svoj profil, kde je povinný pravdivo vyplniť svoje meno, priezvisko, krajinu, jazyk, príslušnú univerzitu, fakultu a študijný program. V prípade, že chce používateľ požiadať o výber svojich bodov, môže tak urobiť, avšak najprv musí prepojiť svoj účet na portáli StudyPoint.app s účtom služby Stripe. Informácie na oboch platformách musia byť identické. Minimálne množstvo bodov, ktoré môže používateľ nahrať je 500 bodov (čo zodpovedá sume 5 €).

Vyplnením a odoslaním registračného formulára používateľ v rozsahu vyplnených údajov udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to za účelom zabezpečenia funkcionalít portálu StudyPoint.app podľa týchto obchodných podmienok. Používateľ má možnosť tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať, v takom prípade však naďalej nie je oprávnený využívať portál ako registrovaný používateľ a registrácia mu bude prevádzkovateľom zrušená. 

Definície pojmov

Pojmy použité v týchto Podmienkach majú nasledujúci význam:

Ceny: náklady, ktoré vzniknú pri poskytovaní transakcií a ponúkaní služieb portálom StudyPoint.app. Výška týchto nákladov je uvedená na portáli StudyPoint.app (v percentách). StudyPoint.app ich môže zmeniť.

Duševné vlastníctvo: všetky práva duševného vlastníctva a súvisiace práva,  ako napríklad autorské práva, práva na ochranné známky, patenty, práva na vzory, práva na obchodné mená, práva na databázy a súvisiace práva, ako aj práva na know-how a pod. 

Obchodné podmienky: tieto obchodné podmienky.

Obsah: všetky informácie zobrazené na portáli StudyPoint.app, ktoré boli zverejnené portálom samým.

Portál: platforma, na ktorú je možné pristupovať cez webovú stránku www.studypoint.app a príslušné webové stránky. Táto stránka ponúka študentom (používateľom) možnosť sťahovať alebo nahrávať študijné materiály, či už za poplatok alebo zadarmo.

Profil: skupinou alebo jednotlivcom vytvorená sekcia, ktorá slúži na registráciu na portáli StudyPoint.app.

StudyPoint.app: internetový portál, ,”marketplace”, prevádzkovaný OZ StudyPoint so sídlom na adrese Družstevná 48, 90872, Závod, Slovenská Republika, IČO 53 625 226.

Študent: používateľ portálu StudyPoint.app. Ten, čo dokumenty sťahuje ale aj nahráva.

Študijné materiály: všetky študijné dokumenty (súhrny z hodín, poznámky, atď.) poskytnuté študentmi (zadarmo, alebo za poplatok), ktoré sú zverejnené na portáli StudyPoint.app.

 1. Portál umožňuje bezplatne nahrávať, vyhľadávať a sťahovať študijné materiály používateľov. Používatelia môžu zverejniť ľubovoľný počet dokumentov, avšak len jeden dokument naraz. Používateľ môže nahrať len dokument, ktorý sám napísal. Taktiež, používateľ môže nahrať len dokumenty, ktoré spĺňajú požiadavky portálu StudyPoint.app, a teda len dokumenty, ktoré majú charakter poznámok a súhrnov. Používateľ taktiež môže nahrať dokumenty iba vtedy, keď je prihlásený.  Používateľ má zakázané nahrať dokumenty, ktorých nie je autorom. V prípade, že používateľ nahrá dokumenty, ktoré nezodpovedajú podmienkam portálu StudyPoint.app, takéto dokumenty budú pri zistení alebo nahlásení prevádzkovateľom okamžite vymazané. Používateľ má právo nahrať dokumentu na ktorý bol držiteľom práv výslovne oprávnený nahrávať.
 2. Zhromažďovanie študijných materiálov a informácií, ktoré zhromažďuje prevádzkovateľ a zobrazuje ich na svojom portáli, je zákonom chránená databáza. StudyPoint.app je producentom databázy, a preto má výlučné právo udeliť povolenie na a) extrakciu alebo reutilizáciu celého alebo podstatnej časti obsahu databázy z kvantitatívneho a/alebo kvalitatívneho hľadiska, b) opakovanú a systematickú extrakciu alebo reutilizáciu nepodstatných častí obsahu databázy z kvantitatívneho a/alebo kvalitatívneho hľadiska, pokiaľ je to v rozpore s bežnou prevádzkou databázy alebo ak spôsobí neoprávnenú škodu na zákonných záujmoch portálu StudyPoint. Údaje z databázy môže používateľ požadovať alebo opakovane používať, iba ak to dovoľujú tieto obchodné podmienky.
 3. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vytvorením profilu bude jeho používateľské meno, univerzita a (ak je poskytnutý) profilový obrázok viditeľný pre ostatných študentov, v prípade zverejnenia študijných materiálov a/alebo ohodnotenia dokumentu.
 4. Pri vložení dokumentu musí používateľ nasledovať podmienky, ktoré sú uvedené na portáli StudyPoint.app. Podmienky nahrávania dokumentu sú: maximálna veľkosť dokumentu 5MB, typ dokumentu musí byť vo formáte PDF, používateľ musí uviesť univerzitu, fakultu, program a rok štúdia, a taktiež názov a popis dokumentu (doplňujúce informácie, rady, atď.) a body, za ktoré chce dokument predať. V prípade, že sa rozhodne tento dokument poskytnúť ostatným študentom zadarmo, jednoducho uvedie 0 bodov. 100 bodov = 1 €.
 5. Nahraním materiálov získava prevádzkovateľ prenosné, nevýhradné právo na používanie príslušného dokumentu používateľa s príslušným obsahom. Tieto práva na používanie nie sú časovo ani miestne obmedzené. StudyPoint je oprávnený tento obsah duplikovať, reprodukovať a ponúknuť iným používateľom. Súčasťou práva je aj zverejnenie. StudyPoint.app je oprávnený nahrávané materiály upravovať v rozsahu nevyhnutnom na prezentáciu a poskytovanie na portáli.
 6. Portál StudyPoint.app je používateľom poskytovaný zadarmo. To znamená, že študent má k dispozícii vytvorenie účtu (registráciu) aj jeho používanie (vyhľadávanie dokumentov a častokrát aj sťahovanie dokumentov) zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie niektorých dokumentov pridaných používateľmi. 
 7. Používateľ musí byť plnoletý alebo mať súhlas od právneho zástupcu aby mohol používať túto platformu. V prípade, že prevádzkovateľ zistí, že používateľ túto požiadavku nespĺňa, môže mu vymazať účet.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah zverejnených dokumentov, za grafické znázornenie ani za ich gramatické spracovanie, a to ani v prípade, že sú výsledkom automatizovaného spracovania údajov poskytnutých inými používateľmi. Za obsah dokumentu zodpovedá používateľ. Za porušenie práv tretích osôb zodpovedá výlučne používateľ. Používateľ je povinný nahratý dokumentu v súlade s právnymi predpismi pred zverejnením skontrolovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať nevhodný dokument. Nevhodný dokument je taký dokument, ktorý nespĺňa podmienky obsahovo alebo právne (skopírovný od niekoho iného, prípadne dokument, ktorý je klasifikovaný ináč ako súhrn, poznámky), alebo ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, inými podmienkami StudyPoint.app alebo dobrými mravmi.  
 9. Vložený dokument bude bezplatne zverejnený na dobu neurčitú. Ak bude nahratý dokument potrebné vymazať, dokument bude vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Prevádzkovateľ v prípade vymazania dokumentu nemusí a nebude kontaktovať používatelia o tejto činnosti.
 10. V prípade, že sa používateľ rozhodne zdieľať dokumenty zverejnené na portáli StudyPoint.app, môže tak urobiť prostredníctvom link k dokumentu na portáli StudyPoint.app. Avšak, zdieľanie už používateľom stiahnutého dokumentu s ostatnými nie je povolené.
 11. Používateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť vymazať dokument, ktorý nahral, môže tak urobiť kontaktovaním portálu StudyPoint.app. 
 12. Používateľ zodpovedá za to, že obsahom dokumentu a fotografiami či inými súbormi, ktoré sú súčasťou dokumentu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany používateľa nezodpovedá.
 13. V prípade, že používateľ použije v dokumente fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženia dokumentu na portál StudyPoint.app prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie nielen dokumentu, ale tak isto aj fotografií, a to na dobu zverejnenia dokumentu na portáli StudyPoint.app a to v súlade s týmito podmienkami a s ďalšími podmienkami portálu StudyPoint.app.
 14. Používateľ má zakázané zdieľať dokumenty, ktoré obsahujú reklamu, spam alebo nevhodný obsah. V prípade, že prevádzkovateľ takýto dokument nájde, má právo okamžitého vymazania dokumentu a to bez upozornenia autora.
 15. Používateľ si ponecháva všetky práva duševného vlastníctva k svojim študijným materiálom.
 16. Používatelia majú možnosť sťahovať si študijné materiály z platformy iba na osobné použitie. V prípade, že používatelia konajú inak, portál StudyPoint.app za to nenesie zodpovednosť.
 17. Keď si používateľ vytvorí profil má možnosť hodnotiť ale aj nahlásiť študijný materiál ostatných používateľov spôsobom uvedeným na portáli StudyPoint.app. Prevádzkovateľ má právo v prípade hanlivých a ináč nevhodných hodnotení vymazať tieto hodnotenia.
 18. Študijný materiál ponúkaný na portáli StudyPoint.app slúži iba ako študijná pomôcka. Študijné materiály nájdené na portáli StudyPoint.app nie je povolené odosielať ako svoje vlastné dielo, pretože to porušuje autorské práva.
 19. Používateľ aj po pridaní dokumentu na portál StudyPoint.app, zostáva jediným vlastníkom tohto dokumentu. To znamená, že mu patria všetky autorské práva tohto dokumentu v zmysle Autorského zákona č. 306/2018 Z. z. a jeho skorším znením (č. 215/2018 Z. z. a č. 185/2015 Z. z.).
 20. Používaním platformy používateľ zaručuje, že si dôkladne skontroloval pravidlá, predpisy a ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na jeho univerzitu, a že má povolené využívať služby ponúkané prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ neprijíma žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť za rozhodnutie používateľa používať platformu, pokiaľ by toto rozhodnutie bolo v rozpore s predpismi alebo ustanoveniami používateľovej univerzity týkajúcimi sa akademickej práce.
 21. Ak používateľ poruší práva duševného vlastníctva iných osôb, má prevádzkovateľ právo zablokovať účet.
 22. Používateľ môže svoj účet kedykoľvek zrušiť prostredníctvom e-mailovej správy prevádzkovateľovi, kde takto používateľ informuje prevádzkovateľa o svojej vôli. Body používateľa mu budú vyplatené.
 23.  Používateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom. Používateľ nesie náklady mu vzniknuté v súvislosti s realizáciou prístupu a používaním StudyPoint.app (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné).
 24. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že nahraním študijného materiálu na platformu automaticky udeľuje prevádzkovateľovi bezplatnú, celosvetovú a nevýhradnú licenciu na publikovanie a reprodukciu študijného materiálu na základe ponuky platformy. Táto licencia sa automaticky končí, keď používateľ odstráni študijný materiál z platformy.
 25. Používateľ je osobne zodpovedný za každé potrebné vyhlásenie o príjme v krajine, kde platí daň.
 26. Používateľ je povinný chrániť údaje získané pri používaní portálu StudyPoint.app pred akýmkoľvek zneužitím, a taktiež je povinný zabezpečiť ich pred prístupom neoprávnených osôb. V prípade porušenia tejto povinnosti za škodu zodpovedá v plnom rozsahu používateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov používateľov.
 27. Používateľ má zakázané akýmkoľvek spôsobom narúšať chod portálu (napr. inštaláciou počítačového vírusu)
 28. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nájdenie vhodného dokumentu.
 29. Cenu za študijný materiál používateľ určuje sám. Používateľ priamo uzatvára dohodu s iným používateľom, v ktorej mu udeľujete právo používať tento študijný materiál. StudyPoint.app nie je súčasťou tejto dohody. StudyPoint.app slúži iba ako sprostredkovateľ a ponúka portál, ktorý umožňuje používateľom nahrávať študijný materiál a poskytuje platby prostredníctvom externej strany. Tieto podmienky sa preto vzťahujú iba na používanie portálu, a nie na dohodu medzi používateľmi portálu.
 30. Používateľ sa môže sám rozhodnúť, koľko peňazí by si chceli vybrať, s minimom 5 € v mene, v ktorej používateľ portál používa. StudyPoint.app zhromažďuje vklady a prevádza peniaze raz mesačne, zvyčajne začiatkom mesiaca.
 31. Prevádzkovateľ iba sprostredkúva spojenie medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod a obsah dokumentu. 
 32. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát používateľa uvedených v dokumente, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou (viac nájdete na stránke ochrana osobných údajov). Používateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 
 33. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov portálu StudyPoint.app ani za spôsob, akým portál StudyPoint.app využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu používateľmi či tretími osobami.
 34. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním portálu StudyPoint.app. Taktiež nezodpovedá za škody, ktoré by používateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania portálu StudyPoint.app alebo v priamej, či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 35. Prevádzkovateľ nezaručuje kvalitu, autenticitu alebo presnosť akýchkoľvek dokumentov predávaných alebo ponúkaných na predaj ani akýchkoľvek informácií na webových stránkach StudyPoint.app. StudyPoint.app nie je zodpovedný za výkony alebo výsledky používateľa v akademických predmetoch v dôsledku nákupu a používania akýchkoľvek dokumentov.
 36. Ak študijný materiál nie je možné stiahnuť a/alebo študijný materiál preukázateľne vykazuje chybu v dôsledku chyby na platforme, prevádzkovateľ vráti nákup používateľovi. V prípade, že je používateľ nespokojný s obdržaným dokumentom, môže požiadať o reklamáciu. V tomto prípade tak však musí urobiť do 24 hodín od zakúpenia dokumentu. Taktiež je používateľ povinný zadať dôvod reklamácie. Prevádzkovateľ neprijíma žiadnu zodpovednosť za chyby v objednávkach študijných materiálov. Používateľ môže požiadať o reklamáciu len v tom prípade, ak dokument nezodpovedá obsahovo. V inom prípade, nie je možné zrušiť nákup žiadneho študijného materiálu alebo ho meniť. V prípade reklamácie má používateľ právo na získanie 50% z ceny dokumentu.
 37. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu portálu StudyPoint.app venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní portálu StudyPoint.app mohli vzniknúť používateľom či tretím osobám.
 38. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu používateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia portál StudyPoint.app upravovať alebo inovovať.
 39. Prevádzkovateľ je oprávnený (dočasne) vyradiť portál z prevádzky a/alebo obmedziť jeho používanie bez predchádzajúceho oznámenia a bez povinnosti vyplatiť náhradu používateľom, ak je to podľa názoru prevádzkovateľa nevyhnutné, napríklad: v súvislosti s požadovanou údržbou portálu.
 40. Prevádzkovateľ nezaručuje, že portál alebo akákoľvek jeho časť bude prístupná kedykoľvek a bez akýchkoľvek prerušení alebo porúch. K poruchám na portáli môže dôjsť v dôsledku zlyhania internetového alebo telefónneho pripojenia alebo vírusov alebo porúch/chýb. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný ani povinný používateľovi akýmkoľvek spôsobom zaplatiť náhradu škody, ktorá vznikne alebo vznikne v dôsledku (dočasnej) nedostupnosti webovej stránky.
 41. Kliknutím na niektoré odkazy na portáli StudyPoint.app môže dôjsť k opusteniu portálu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
 42. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno alebo e-mailovú adresu) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o produktoch a službách, ktoré vás zaujímajú.
 43. Prevádzkovateľ musí byť odškodnení v prípade ak používateľ vedome poškodil prevádzkovateľa. Čiastka odškodnenia bude vyčíslená po dôkladnom prešetrení prípadu právnym subjektom. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za vzniknutie sporu dvoch a viac používateľov alebo iných externých strán a používateľa. 
 44. Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, iba ak je príčina škody založená na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení povinností prevádzkovateľom. Ďalej je prevádzkovateľ zodpovedný za mierne nedbanlivé porušenie základných povinností, ktorých porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu zmluvy, alebo za porušenie povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy.
 45.  Prevádzkovateľ nebude v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne zvláštne, náhodné ani následné škody vrátane, ako napr. straty alebo poškodenia údajov (vrátane študijného materiálu), straty ziskov a straty predaja. Vrátane, škôd za prerušenie činnosti, za stratu a/alebo poškodenie údajov za účelom straty súkromia, ktoré vzniknú z používania platformy alebo z akejkoľvek inej súvislosti s jej používaním alebo nemožnosťou ich používania, ako aj všetkých ostatných foriem poškodenia. Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na portál StudyPoint.app, vrátane účtu, ani nezávadnosť a bezpečnosť StudyPoint.app. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenej používateľovi pri realizácii prístupu a používaní StudyPoint.app, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na StudyPoint.app, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou StudyPoint.app, počítačovými vírusmi, škody v dôsledku straty dát, disku, neoprávneného prístupu k prenosom dát používateľa.
 46. Chybou na StudyPoint.app sa rozumie predovšetkým nefunkčnosť služieb na základe jednotlivej zmluvy, a to po dobu dlhšiu než 6 hodín počas 24 hodín. Chybou nie je, pokiaľ služby prevádzkovateľa nie sú dostupné v dôsledku nefunkčného pripojenia používateľa na internetovú sieť alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré prevádzkovateľ nezodpovedá.
 47. V prípade vyššej moci sa nesplnenie dohody medzi používateľom a prevádzkovateľom nemôže považovať za pripísateľné zlyhanie a prevádzkovateľ je zbavený všetkých zmluvných povinností a zodpovednosti. Vyššia moc zahŕňa okrem iného chorobu zamestnancov a/alebo neprítomnosť personálu rozhodujúceho pre zabezpečenie platformy, prerušenie dodávky elektriny, požiar, prírodné katastrofy, štrajky, povodne, zlyhanie tretích osôb, narušenia internetového pripojenia, prerušenia hardvéru, prerušenia (telekomunikačných) sietí a iné nepredvídané okolnosti.
 48. StudyPoint si vyhradzuje právo sprístupniť minimálne prvú stránku študijného materiálu voľne bez ohľadu na to, či je študijný materiál ponúkaný na úhradu alebo nie.
 49. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup používateľa na portál Studypoint.

Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov-GDPR), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 2.  Osobné údaje sú spracúvané automaticky.
 3. Na účely používania služby portálu používateľom, najmä vkladanie dokumentov, ale taktiež pre možnosť vytvárania odporúčaných dokumentov, cielenej reklamy, ankiet a automaticky vygenerovaných správ pre používateľov, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje (interne, medzi členmi OZ StudyPoint, ktorí sú zodpovedný za portál StudyPoint.app) používateľa alebo osobné údaje poskytované používateľom (študentom vysokých škôl) pri užívaní portálu (e-mail, informácie o štúdiu /škola, fakulta, odbor), IP adresa, popisné a fakturačné údaje u platieb). Napríklad, pri nahrávaní dokumentov môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou tohto dokumentu. Ide o údaje viditeľné napríklad v záhlaví dokumentu, v popise dokumentu a obsahu dokumentu. Poskytnuté osobné údaje sú viditeľné pre ostatných používateľov portálu StudyPoint.app.V prípade, že si používateľ neaktualizuje svoj profil hneď po prihlásení, portál StudyPoint bude zobrazovať e-mailovú adresu používateľa, cez ktorý sa používateľ prihlásil, napr. pri dokumentoch, ktoré na portál používateľ nahral, a to dovtedy, pokiaľ si používateľ svoj profil aktualizuje.Prihlásením na portál používateľ udeľuje OZ StudyPoint nevýhradné, celosvetové, trvalé a bezplatné autorské právo na výkon všetkých autorských práv a práv na publicitu vo vzťahu k názvu a logu univerzity používateľa na účely reklamy a publikovania produktov a služieb OZ StudyPoint, na tejto webovej stránke, v zoznamoch používateľov a v marketingových materiáloch  OZ StudyPoint
 4. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej používateľ používa služby portálu, a ktorej zmluvnou stranou je používateľ, ako subjekt osobných údajov.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vytvorením profilu bude jeho používateľské meno, univerzita a (ak je poskytnutý) profilový obrázok viditeľný pre ostatných študentov, v prípade zverejnenia študijných materiálov a/alebo ohodnotenia dokumentu.
 6. V konkrétnych prípadoch môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec podmienok 3. a 4., ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.
 7. Používateľ má právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 8. Používateľ je zodpovední za utajenie svojej kombinácie používateľského mena a hesla. Používateľ nie je oprávnený poskytnúť svoje užívateľské meno a/alebo heslo tretím stranám. V prípade, že tak urobí a nastane škoda, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za túto škodu. V prípade, že používateľ zistí, že používateľské meno a/alebo heslo sa dostali do rúk neoprávneným osobám, musí o tom informovať prevádzkovateľa, a to hneď. Taktiež má používateľ povinnosť prijať okamžité účinné opatrenia, ako je napríklad zmena hesla.
 9. Používateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré StudyPoint.app ponúka.
 10. Prevádzkovateľ používa na posielanie e-mailov a informačných bulletinov službu Sendgrid.  Sendgrid dostáva od prevádzkovateľa za účelom zasielania e-mailov a správneho oslovenia v rámci e-mailov prístup k osobným údajom, ako je meno a priezvisko, ako aj e-mailová adresa používateľa a krajinu z ktorej pochádza. Údaje sú uložené na serveroch spoločnosti Sendgrid. Pomocou služby Sendgrid môže StudyPoint analyzovať odoslané poštové kampane. Týmto spôsobom sa dá zistiť, či bola otvorená správa bulletinu a na ktoré odkazy sa kliklo. Zaznamenávajú sa tiež technické informácie. Tieto informácie avšak nemožno priradiť k príslušnému príjemcovi bulletinu. Používajú sa výlučne na štatistickú analýzu kampaní s novinkami. Výsledky týchto analýz možno použiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov. Ak používatelia nechcú analýzu uskutočnenú spoločnosťou Sendgrid, musia sa odhlásiť z odberu noviniek. Odkaz na to uvádzame v každej správe s novinkami. Používatelia môžu kedykoľvek odvolať svoj súhlas s prijímaním informačného bulletinu tak, že sa odhlásia z ich odberu. Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov služby Sendgrid na adrese: https://sendgrid.com/policies/security/resp. https://www.twilio.com/legal/privacy.
 11. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti (napríklad Facebook, Google) môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno alebo e-mailovú adresu) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o produktoch a službách, ktoré vás zaujímajú. Taktiež môžu byť informácie použité na analýzy a optimalizáciu portálu. 
 12. Všetky informácie o vložených dokumentoch, e-mailoch, a ostatných informáciách o používateľoch, taktiež platobné údaje a faktúry sú archivované po dobu 3 rokov.
 13. Používateľ bude informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov.
 14. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Používateľ môže tento súhlas opakovane predĺžiť potvrdením predlžovacieho e-mailu. Po uplynutí tejto doby budú údaje v anonymizovanej podobe uchovávané na štatistické účely. Udelený súhlas je potrebný na vedenie účtu a na sprostredkovanie služby.

Tieto obchodné podmienky je možné upraviť, a to v prípade, že sa body obchodných podmienok zmenia, a to kedykoľvek. 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto obchodných podmienok, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese support@studypoint.app.

Tieto obchodné podmienky platia od 06/04/21.

Vzťahy neupravené v podmienkach, sa riadia platnými právnymi predpismi SR.